رابط برنامه نویسی نرم افزار کاربردی سپ و متلب (قسمت اول)

بعضا پیش آمده که در کارهای پژوهشی و تحقیقاتی تحلیل های فراوانی با استفاده از نرم افزار های رایج مهندسی مانند Etabs، Sap2000 و غیره انجام شود. به عنوان مثال با استفاده از نرم افزار sap2000 میخواهیم اثر تغییر شکل یک مقطع در یک قاب مشخص تحت اثر نیروی زلزله را بررسی کنیم؛ راهکار اصلی […]